Van missie en visie naar schoolplan

Een visie is slechts het begin…

Essentieel voor iedere school

Een missie en visie zijn essentieel voor iedere school. Waar wil je over een paar jaar staan? Hoe moet je onderwijs eruitzien? En hoe zorg je dat je nog steeds de interessantste school bent én blijft voor leerlingen en ouders? Maar met het formuleren van een visie ben je er nog niet. Sterker nog, het begint dan pas.

Vaak verdwijnen veel visiedocumenten en rapporten in een stoffige la. Uiteindelijk zie je er niks van in de praktijk. Daarom gaan wij net een stap verder. Met doelstellingen en een duidelijk en concreet beleid met expliciete onderlinge afspraken, zorgen we samen dat de visie ook echt in de praktijk wordt gebracht.

Geef jouw missie en visie vorm

Meten en bouwen van een missie en visie

Een compleet visietraject voor jouw school. Het traject start met meten, het in kaart brengen van de huidige situatie. Hoe staat je school er op dit moment voor? Vervolgens gaan we de missie en visie ontwikkelen. De wensen van het schoolteam zijn daarin het belangrijkst. Zij moeten namelijk elke dag goede zin krijgen van hun missie en visie.

Daarna gaan we bouwen aan het onderwijs. Een visie vraagt om beweging en een duidelijke aanpak. Door pijlers te bouwen die samen het onderwijsconcept vormen, delen we de visie op in bouwstenen. Vervolgens gaan de groepjes zelfstandig de pijler verder uitwerken. Zo verdelen we het werk en is ieder groepje zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de visie. Ieder groepje formuleert de belangrijkste ambitie binnen hun onderwerp. Wat ziet de leerling over vier jaar concreet terug in de school? Wat is er voor hem verbeterd en wat heeft hij daaraan?

Taaluilen Woordmerk

Steeds concreter naar doelstellingen

Om het nog duidelijker en werkbaar te maken, zetten we het concept om in doelstellingen per jaar. Binnen het jaar maken we kleine overzichtelijke tussenstapjes. Zo wordt een visie heel concreet. Kleine behapbare puzzelstukjes die het team legt, leiden langzaam maar zeker tot realisatie van de visie.

De vierjarige cyclus met doelstellingen en tussenopbrengsten per jaar, lopen gelijk aan het schoolplan. Zo kan je als directeur eenvoudig borgen of de doelen worden gehaald. Voor alle publieksgroepen, waaronder de inspectie, is in een oogopslag duidelijk hoe de school haar visie in de praktijk brengt.

"Noem je missie nooit missie."

Visie in de praktijk

Van een concreet vergezicht, gedragen door het hele team. Naar concrete opbrengsten die meetbaar realistisch en controleerbaar zijn. Zo blijft een visie nooit een papieren tijger, maar wordt het onderdeel van de dagelijkse praktijk.

De vier trainingssessies:

Sessie 1: Het waarom van de school

Wat zouden leerlingen en ouders missen als de school er niet zou zijn?

Een gezamenlijke visie
Tijdens deze sessie gaat het om een gezamenlijk ‘Waarom’. Een visie en missie die door het hele team gedragen worden. Taaluilen luistert goed naar het schoolteam en speelt scherpsrechter waar nodig. De ene trainer leidt de sessie en probeert zoveel mogelijk input van iedereen te krijgen. Ondertussen schrijft de andere trainer mee en komt halverwege de sessie met een visieverhaal. Daarin staan de houding en de belangrijke overtuigingen van het team beschreven. Dit levert extra commitment op. Het team bepaalt de richting, de stip aan de horizon. Het is de visie van het team zelf.

Belangrijkste opdracht
We streven daarnaast naar een missie waarin ieder teamlid zich kan vinden. Waarom zijn de leerkrachten ooit pabo gaan doen? Wat is hun belangrijkste opdracht aan het kind? Waarom is de school onmisbaar? Dit soort vragen dwingen alle leerkrachten tot nadenken over het bestaansrecht van de school.

Aan het eind van de dag liggen er een visie en een missie waar het hele team energie van krijgt. Daarnaast zijn er kernwaarden omschreven die iets zeggen over de gewenste sfeer op school en over het dagelijks handelen van team, leerlingen en ouders. Een soort ID-bewijs voor iedereen die zich conformeert aan de school.

Opbrengsten aan het eind van de sessie:

 • Een missie die duidelijk maakt wat de belangrijkste taak/opdracht van de gehele school is (Waar staat de school of het IKC voor?)
 • Een duidelijke visie met een achterliggend visieverhaal
  (Waar gaat de school of het IKC voor?)
 • Kernwaarden die leidend zijn voor het dagelijks handelen (Wat is de grondhouding van elke schoolmedewerker of elk IKC-medewerker?)

Sessie 2: Het onderwijsconcept

Hoe organiseer je het onderwijs om je visie te halen?

Van visie naar concept
Tijdens deze sessie draait het om de betekenis van een visie en een missie voor het onderwijs. Een visie betekent ’beweging’. We maken het team bewust van de bewegingen die genomen moeten worden. Wat betekent dat nu voor de verandering in het onderwijs?

In een concept worden de belangrijkste uitgangspunten van de aanpak omgezet in een aantal pijlers. Door pijlers aan te duiden, creëren we meer duidelijkheid en houvast voor de bewegingen die we in gang willen zetten.

Welk onderwijsconcept het team ook kiest, uiteindelijk doe je het altijd voor de leerling. Daarom denken we na over de voordelen die het concept oplevert voor de leerling. Dit wordt de leerlingbelofte.

Focus per pijler
Vervolgens gaan we samen de hoogste ambities voor deze pijlers uitwerken. We stellen verantwoordelijken per pijler aan die erop toezien dat de gewenste beweging ook echt gerealiseerd wordt. Zo zorgen we voor meer betrokkenheid en eigenaarschap. Tegelijkertijd leert de rest van het team om bepaalde onderwerpen uit handen te geven aan collega’s en daar vervolgens ook op te vertrouwen. Zo kunnen ze zichzelf vastbijten in wat anders. De teams leggen onderling verantwoording af. Dit maakt de sturing ook weer makkelijker.

Aan het eind van de dag ligt er een duidelijk onderwijsconcept, bestaande uit een aantal pijlers. Er zit altijd overlap in, omdat de pijlers uit elkaar voortvloeien. Maar we maken een duidelijke verdeling zodat de groepjes onafhankelijk aan de slag kunnen.

Opbrengsten aan het eind van de sessie:

 • Het onderwijsconcept met de belangrijkste pijlers (Om welke aanpak vraagt de visie?)
 • De leerlingbelofte (Welke voordelen levert het concept de leerling op?)
 • De belangrijkste veranderingen en ambities per pijler (Waar wil het team over vier jaar staan?)
 • Elk teamlid als verantwoordelijke voor één van de pijlers
 • Het vertrouwen in elkaar dat de pijlers per team goed worden uitgewerkt

Sessie 3: De praktische uitvoering

Hoe krijgen we dat voor elkaar?

Doelen stellen
We zijn met alle teamleden begonnen met het vergezicht, de hoogste opdracht en belangrijkste waarden. In tweede sessie hebben we het vergezicht omgezet in een onderwijsconcept. Zo werd de koers voor velen al duidelijker en voorstelbaarder. In deze sessie maken we de koers nog een stap concreter. We formuleren concrete doelstellingen die duidelijk en realistisch zijn en bovendien haalbaar geacht worden.

Per jaar stappen zetten
We doen dit aan de hand van werkbladen. In het eerste werkblad werken we per pijler de doelstellingen uit per jaar van de schoolplanperiode. Er zit een duidelijke opbouwende component in de doelstellingen. We beginnen klein en makkelijk realiseerbaar en we eindigen groot en ambitieus. Zo komen we in kleine stappen bij het einddoel: het realiseren van de ambitie per pijler.

Omdat een jaar te lang is om focus te houden, werken we per jaar met tussenopbrengsten (milestones). Dit zijn harde deadlines die aangeven wanneer er iets moet worden opgeleverd of wanneer er een project klaar moet zijn. Het voordeel hiervan is dat het team het hele jaar door focus houdt, omdat er op bepaalde momenten zaken moeten worden aangeleverd. De deelnemers werken aan de hand van een werkblad de milestones uit voor het eerste schooljaar. Deze toetsen we gezamenlijk. Voor het tweede, derde en vierde jaar is het niet wenselijk om alles zo specifiek vast te leggen. Dat doet het team steeds in het jaar voordat het betreffende jaar ingaat.

Borgen wordt eenvoudiger
Extra voordeel van milestones en concrete doelstellingen per jaar: voor het management/de directie is het eenvoudig te controleren of de doelstellingen gehaald worden. Daarnaast is in een oogopslag te zien wie achter blijft. Dit maakt handhaving van het schoolplan, maar ook focus houden op de nieuwe koers, een stuk simpeler.

Opbrengsten aan het eind van de sessie:

 • Meetbare doelstellingen per schooljaar.
 • Tussenopbrengsten binnen een schooljaar om focus te houden
 • Concrete acties per tussenopbrengst

Sessie 4: Het effect

Wat zijn de gevolgen voor alle betrokken?

Oog voor verandering
Deze sessie is ter verduidelijking en verdieping. Want wat betekent een nieuw concept nou eigenlijk voor iedereen? En nog belangrijker: wat heeft de leerling eraan? Wat merkt hij ervan? We gaan vanuit drie verschillende brillen naar de gevolgen van de nieuwe koers kijken.

… voor de leerling
We beginnen met de leerling. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Wat vraagt het concept van de vaardigheden van de leerlingen?

… het onderwijsteam
We kijken ook kritisch naar het team. Wat vraagt de koers van hun vaardigheden? En welke competenties missen ze nog? Waar moeten we ze zichzelf in ontwikkelen, bijscholen of wat moeten ze veranderen om de doelstellingen te halen? We leggen het team dus langs de meetlat van het nieuwe concept.

… en het onderwijs
Ten slotte kijken we naar de gevolgen voor het onderwijs. Welke zaken moeten we ingrijpend gaan veranderen. En realiseren we ons dat wel? Wat voor gevolgen heeft ons concept voor de leermaterialen, of de leeromgeving? Deze analyse draagt bij aan het écht kunnen overzien van de verandering.

Aan het eind van deze sessie gaat de verandering nog meer leven. Het team overziet de gevolgen van de koers voor hun dagelijkse praktijk.

Opbrengsten aan het eind van de sessie:

 • Gevolgen voor de vaardigheden van de leerlingen
 • Gevolgen voor de vaardigheden en competenties van de leerkrachten
 • Gevolgen voor het onderwijs

De doelstellingen, acties en milestones doen een beroep op het eigenaarschap en de competenties van elk teamlid. Daarom is er voor elk Mt-lid een training Persoonlijk leiderschap. Daarin trainen we je hoe je beter kan borgen en sturen in je organisatie. Bovendien groei je als persoon en leider, doordat je tijdens de training de juiste handvatten krijgen. Als er zwaarder ingezet moet worden op de professionele cultuur van het team, heeft Taaluilen een training 'Teamontwikkeling'.

Jouw organisatie tot leven brengen? Wij helpen je.

Taaluilen heeft een bruisende sfeerimpressie gemaakt. Zeer professionele voorbereiding en relaxte sfeer tijdens opnames. 
Deze workshop was een feestje voor alle aanwezigen en heeft zeker bijgedragen aan het zelfvertrouwen van de leerlingen, die met meer vaardigheden en kennis van een aantal basisprincipes van vloggen naar huis gingen.
Teamwork Logo
"‘Doorlezen of afhaken’, was de titel van de schrijftraining die Willem voor Teamwork verzorgde. Die leverde een hoge tevredenheidsscore op en heel positieve reacties van onze cursisten. Een daarvan was ‘Inspirerend, grappig, gezellig, goede tips’. Dit vat de kwaliteiten van Willem wat ons betreft prima samen."
Tjongerschans Ziekenhuis Logo
“Smakelijk schrijven. Iedereen kan het, zo stelt Willem Verdaasdonk tijdens de schrijftraining. Het blijkt vooral een kwestie van anders denken te zijn. Willem leert het ons in nog geen twee uur tijd. En dan komen de woorden haast als vanzelf op papier. Woorden die veel meer impact hebben. Geen broodjes afhaak meer.”
Cabo Logo
"Willem leert je eenvoudig en smakelijk schrijven. Zijn recept: humor, concrete tips, voorbeelden en vooral veel met taal aan de gang."
Scroll naar top